Nguyễn Ngọc Thuận

Tôi không phải là người viết chuyên nghiệp, tôi chỉ viết về những trải nghiệm trong cuộc sống của bản thân tôi. Từ những vấp ngã trong cuộc đời, tôi có cách nhìn khác về thế giới tâm linh và từ đó tôi đã được Thượng Đế và Đức Chúa Giêsu nhiều lần mặc khải để giúp tôi viết cuốn sách “Sự Thật Vĩ Đại”, mà những quan điểm trong cuốn sách có tính chất nền tảng cho cuộc sống của chúng ta, mở ra nhận thức mới về nguồn gốc loài người, giá trị của tôn giáo, ý nghĩa tối hậu của sự sống, và định hướng tương lai cho nhân loại. Đây là cuốn sách đầu tiên và tôi nghĩ rằng nó cũng là cuốn sách cuối cùng của tôi. Những gì tôi đã viết là đúng hay sai, tốt hay xấu, và nó có giá trị to lớn thực sự hay chỉ là những điều vô nghĩa, bạn hãy đọc và cảm nhận cho chính bạn.